A következő képzés időpontja: 2020. február. 15-16.

Itt tudsz jelentkezni:

Stability Workout Trainers Program

 

, amiben az olyan képességek fejlesztése, mint ügyesség, koordináció, testtudat, reakcióidő, koncentráció, egyensúlyérzék megjelenik az erő, állóképesség és gyorsaság fejlesztése mellett.

    •    A rendszer megértése segít komplexen gondolkodni az emberi mozgásról - és a képzésen tanul rengeteg gyakorlat segít, hogy azokat jól beépítsd a programodba, illetve a metodika megértésével képes leszel új gyakorlatokat kreálni és jól alkalmazni.

    •    A Stability Workout programmal biztonságos környezetben fejlesztjük azon képességeinket, melyek a mindennapi élet, a sport, és az élsport adta kihívások sikeres legyőzéséhez vezetnek.

  

Gyakorlati részek 

1.Instabil felületek megfelelő használata ( Bosu, board stb használat - )

2.Változó ellenállások megfelelő használata ( Sandbag & Aqauabag stb)

3.(Eszköz nélküli) saját testsúlyos mozgások - koordináció & erő (locomotion)

E három terület és a külső ellenállásos (súlyzós) gyakorlatok együttesen tesznek erőssé minden körülmények között. Elméleti szinten ennek megértése nagy hangsúlyt kap a képzésen.

 •  A gyakorlatorientált képzésen ( 50% elmélet - 50% gyakorlat) néhány új eszközt és rengeteg alternatívát, végrehajtást megismerhetsz, melyeket tudatosan beépítve a programokba egy komplexebb, magasabb minőségű tréninget fogsz tudni nyújtani vendégeidnek, sportolóidnak (akár eszköztől függetlenül is).

A képzés oktatója:

 • Gaál Attila - Stability Workout Master Trainer

 

A képzés sikeres elvégzését tanúsító dokumentumok:

 • Stability Workout oklevél magyar & angol nyelven

Jelentkezés feltételei

 • A részvételi díj befizetése a jelentkezési határidőig

Részvételi díj

 

 •    Early Bird kedvezmény 52.900Ft - 2020. január 24.-éig

 •    59 000 Ft​​

               Az ár az ÁFA-t tartalmazza

A helyszínen lehetőséget biztosítunk 1 db Stability Board vásárlására 5000Ft kedvezménnyel.

Időpont

 •     2020. február 15-16.

 •     A képzés időtartama: 16 tanóra, szombat és vasárnap 9.00-17.00 óráig

Helyszín

 •     MoM Sport épülete - Fitness & More

 •     1123 Budapest, Csörsz u. 14-16., 

Jelentkezési és befizetési határidő

 •     2020. február 7.

Fizetés módja

 •     Banki átutalás vagy

 •     Banki készpénzes befizetés, bármelyik UniCredit fiókban

 •     Számlatulajdonos neve: Gaál Attila

 •     Bankszámla száma: 10918001-00000091-52890000

Rövid bemutatkozást, iskolai végzettségeket, képzés elvégzésének célját, és a számlázási adatokat a leírás részhez várjuk!

A tanfolyami csoport maximális létszáma: 15 fő. A csoport a befizetések sorrendjében kerül feltöltésre.

 

 

"Nem túlzok, de sze­rin­tem ed­di­gi életem egyik leg­jobb döntése volt, ami­kor a Coca Cola testébresztő Sta­bi­lity Wor­kout órája után annyi­ra el­kezd­tem arra vágyni, hogy egy ilyen szu­per dol­got meg­ta­nul­jak, és aztán elvégezzem a  képzést. 

Tényleg, aki­nek csak meséltem róla, nem győztem mon­da­ni, hogy mennyit adott nekem ez a két nap. Mind abban, hogy csomó érde­kes elméleti részről mesélt Gaál At­ti­la, adva egy csomó nyi­tott kaput és ötle­tet, hogy mi­lyen irányban fej­lesszük ma­gun­kat tovább. Mind a gya­kor­lat terén, ren­ge­teg fel­adat­tal, ötlet­tel, sza­bad gon­dol­kodással, csa­pat­munkával. 

És annyi­ra durva volt tényleg érezni a fejlődést percről perc­re, hi­he­tet­len sikerélményt je­len­tett. És látni, hogy min­den­ki mennyi­re motivált és lel­kes, és a pici ku­dar­cok ellenére is próbálko­zik akár ezer­szer. Nekem ez a képzés csúcs volt!"

 

Kisbakonyi Dóra - személyi edző, erőnléti edző, Eger

"Nekem na­gyon tet­szett a Sta­bi­lity Wor­kout inst­ruk­tor tan­fo­lyam, mind a tan­agyag felépítése mind tar­tal­mi szem­pontból. Nem tudom, mennyi­re va­gyok el­fo­gult ezzel kap­cso­lat­ban, mivel korábban már jártam Gaál At­ti­la óráira és azo­kat is na­gyon sze­ret­tem.

Tet­szik az egész mögé épített filozófia és elméleti háttér is. A természeti környe­zet­ben végzett mozgás sze­re­te­te miatt az ilyen "nyi­tott" rend­szer­ben gon­dol­kodó edzőket és mozgás-formákat ked­ve­lem elsősor­ban. 

Gaál At­ti­la sok olyan ol­vas­ni­valóra hi­vat­ko­zott, amik nekem még aktív kutató munkát je­len­te­nek majd, de alig várom ezt a részét is."

 

Tóth Viktória - síoktató, Budapest

Tematika:

1. A Stability rendszere:

 • Terminológia, koncepció bemutatása

 • Edzésfelépítés - módszerek,

 • 4 pattern challenge koncepció

 • Intenzitásfokozás

 

2. A Stability Filozófiája

 • Filozófiai, pedagógiai alappillérek

 • Szemléletmódja - growth mindset, kinetikus intelligencia, varábilitás az edzésben (motor variability)

3. Élettan

 • Core anatómiája és edzése

 • Izületi stabilitás

 • Idegrendszer fejlesztése

 • Reagálás - reaktivitás vs proaktivitás

4. Stability gyakorlatok

 • Alapgyakorlatok: Stability Board, Bosu, Fitball - eszközös gyakorlatok

 • Specializáció a Stability rendszer felé

 • Változó ellenállások rendszere, saját testsúlyos mozdulatok

 • 4 pattern challenge alkalmazása

 • Cél: egy relatí­ve nagy gyakorlatanyag megismerését követően kreatívabbá vállni és ezek ismeretében megtanulni jól összeállítani egy programot, melynek mind a 4 szegmens (4 pattern challenge) fontos része

 • 'Brainstorming'-ok - csapatmunka

Az elméleti és gyakorlati részek folyamatosan váltják egymást!